Зүүн бүсийн физикийн 21 дүгээр олимпиадад амжилттай оролцлоо.