“УГИЙН БИЧИГ ХӨТЛӨХ НЬ” телевизийн хэлэлцүүлэг боллоо.