ДИС-ийг Зүүн бүсийн сургалт, ЭШ, үйлдвэрлэл, бизнес хөгжлийн төв болгон өргөжүүлнэ