Төрийн албан хаагчдын ажлын байранд мэдлэг, чадвараа дээшлүүлэх захиалгат сургалтад хамруулах гэрээ байгуулав