Англи хэлний эсээ бичлэгийн уралдаанд амжилттай оролцлоо.