Төрийн албан хаагчдыг чадавхижуулах сургалтыг зохион байгуулж байна.