СУРАЛЦАХЫН ЭХ НЬ НОМ УНШИХ


Манай сургуулийн сургалтын нэг зарчим нь насан туршдаа сурахын суурь болсон “суралцах арга барил” эзэмшүүлэхэд чиглэгддэг. Суралцахын эх нь ном уншихаас эхэлнэ. Бид өглөө бүр 15 минутын ном уншлага хийдэг.