Бакалаврын хөтөлбөр

Дорнод их сургууль нь бакалаврын дараах 19 хөтөлбөрөөр өдөр, эчнээ, орой, хөрвөх сургалтыг зохион байгуулж байна. Бакалаврын зэрэг олгох өдрийн сургалт нь 4, эчнээ сургалт нь 5 жилийн хугацаанд багадаа 120, эчнээ, орой сургалт нь 2-3 жилийн хугацаанд 60-90, хөрвөх сургалт нь 1 жилийн хугацаанд багадаа 30 багц цагийн агуулгыг тус тус судалж төгсөнө. 

ӨДРИЙН СУРГАЛТ

ОРОЙ, ЭЧНЭЭ СУРГАЛТ

 • Багш, сургуулийн өмнөх насны боловсрол
 • Багш, бага ангийн боловсрол
 • Багш, математикийн боловсрол
 • Багш, урлагийн боловсрол
 • Багш, монгол хэл-уран зохиолын боловсрол
 • Нягтлан бодох бүртгэл
 • Нийгмийн ажил
 • Багш, гадаад хэлний боловсрол
 • Гадаад хэлний орчуулга

ХӨРВӨХ СУРГАЛТ

 • Багш, сургуулийн өмнөх насны боловсрол
 • Багш, бага ангийн боловсрол
 • Багш, математикийн боловсрол
 • Багш, урлагийн боловсрол
 • Багш, монгол хэл-уран зохиолын боловсрол
 • Багш, гадаад хэлний боловсрол
 • Багш, биеийн тамирын боловсрол
 • Багш, тусгай хэрэгцээт боловсрол