• АЛСЫН ХАРАА

  Зүүн хойд азийн нээлттэй их сургууль болно


 • ЭРХЭМ ЗОРИЛГО

  Бүс нутгийн нийгэм эдийн засгийн хөгжлийг манлайлагч, шилдэг судлаач, бүтээгчдийг төрүүлнэ
ЗОРИЛГО

2020-2021 оны хичээлийн жилийн

Хувь хүний чадамжид суурилсан сургалтын хөтөлбөрийг хөгжүүлэх, багшийн хөгжлийг дэмжих

ЗОРИЛТ

 • Цахим болон танхимын хосолсон сургалтын чанар, орчин, нөхцлийг олон улсын жишигт нийцүүлэх
 • Хэлэлцүүлэгт суурилан сургалтын хөтөлбөрийг 21-р зууны хувь хүний чадамжид чиглүүлэн хөгжүүлэх
 • Хөтөлбөрийн багт суурилан багшлахуй ба суралцахуйн үйл ажиллагааг хөгжүүлэх
 • Оюутан өөрийн удирдлагатай суралцах болон бие даан хөгжих арга зүй, орчин нөхцлийг бий болгох
 • Олон улстай хамтран хэрэгжүүлэх /2+2/ сургалтын хөтөлбөрүүдийг сэргээх, нэмэгдүүлэх
 • Ажил олгогчдын эрэлт хэрэгцээнд нийцсэн хөтөлбөр боловсруулах
 • Зүүн бүс дэх боловсролын болон бусад мэргэжлийн байгууллагын хүний нөөцийн чадавхийг сайжруулах, мэргэшүүлэх сургалтууд зохион байгуулах