Төрийн албаны ерөнхий шалгалтад орох иргэдэд мэдлэг олгох сургалт