Иргэдийн инновацийн санаачлагыг дэмжих хөтөлбөр / Дорнод аймаг /