Сүхбаатар аймгийн Эрдэнэцагаан сумын I цэцэрлэг, ЕБС-ийн багш, ажилтнуудад Харилцаа хандлага, хувь хүний хөгжил болон мэргэжил арга зүйн зөвлөгөө өгч ажиллалаа.

МУИС-ийн Дорнод аймаг дахь салбар сургуулийн багш нар 2023 оны 10 дугаар сарын 21-ний өдөр Сүхбаатар аймгийн Эрдэнэцагаан сумын 1 дүгээр цэцэрлэг, ЕБС-ийн багш, ажилтнуудад Харилцаа хандлага, хувь хүний хөгжил, байгууллагын соёл, менежмент, цагийн менежмент, судалгааны арга зүй болон мэргэжил арга зүйн зөвлөгөө өгч ажиллалаа.