Багш, бага ангийн боловсрол

Хөтөлбөрийн индекс: 011301

Суралцах хугацаа: 4 жил

Элсэлтийн ерөнхий шалгалт: Монгол хэл - 400, Математик - 400

Хөтөлбөрөөр олгох ур чадвар:

  • Багш, бага ангийн боловсрол эзэмшигч нь тухайн шинжлэх ухааны мэдлэг чадвар, дадал эзэмшсэн, суралцагч бүрийг хөгжүүлэх, төлөвшүүлэх менежментийн ур чадвар, арга зүйд суралцсан багш, судлаач, арга зүйч, менежер байна
  • Хичээлийн судалгааны арга зүйтэй
  • Самбарын бичиглэл болон төлөвлөлтийн чадвартай

Хөтөлбөрөөр төгсөгчийн ажлын байрны чиглэл

  • Бага боловсролын багш, сургалтын менежер
  • Сургалтын төвд багш, боловсролын байгууллагын захирал, нарийн бичиг гэх мэт