Багш, гадаад хэлний боловсрол

Хөтөлбөрийн индекс: 011409

Суралцах хугацаа: 4 жил

Элсэлтийн ерөнхий шалгалт: Монгол хэл - 400, Гадаад хэл - 400

Хөтөлбөрөөр олгох ур  чадвар: 

 • Шинийг эрэлхийлэх, таамаглах, сэдэх, төлөвлөх, зураглах, загварчлах, оновчтой хэрэгжүүлэх
 • Аливааг бүхлээр болон хэсэгчилж харах, харилцан хамаарлыг нь ойлгох, ангилах, харьцуулах, сонгох
 • Асуудлыг тодорхойлох, задлан шинжлэх, шийдэл олох, шийдвэрлэх
 • Мэргэжлийн мэдлэг, чадвараа нийгэм цаг үетэй уялдуулах, суралцах, сургах, дэмжих, үнэлэх
 • Багшлахуй, суралцахуйг оновчтой төлөвлөх, хөрвөх
 • Баг болж ажиллах, удирдах, манлайлах, гүйцэтгэх
 • Ам, бичгээр харилцах техник технологийн дэвшлийг ашиглах, боловсруулах, тайлагнах, илтгэх
 • Гадаад хэлээр мэдээлэл боловсруулах, ашиглах, орчуулах, хэлмэрчлэх

Хөтөлбөрөөр төгсөгчийн ажиллаж болох чиглэл, ажлын байр:

 • Англи хэлний багш
 • Судлаач
 • Орчуулагч
 • Эрдэм шинжилгээний ажилтан
 • Арга зүйч
 • Сургалтын менежер