Монгол улсын дээд боловсролын тогтолцоонд ажлын байранд суурилсан сургалтыг нэвтрүүлэн төгсөгчдийн хөдөлмөр эрхлэлтийг нэмэгдүүлэх нь

     Европын холбооны ERASMUS+ хөтөлбөрийн санхүүжилттэй “Монгол улсын дээд боловсролын тогтолцоонд ажлын байранд суурилсан сургалтыг нэвтрүүлэн төгсөгчдийн хөдөлмөр эрхлэлтийг нэмэгдүүлэх нь’’ төслийг МУИС-ийн Дорнод аймаг дахь сургууль нь дотоод гадаадын их дээд сургуулиуд болон ажил олгогчдын төлөөллүүдтэй хамтран 2021 оноос эхлэн хэрэгжүүлж байна.