Дотоод дүрэм, журам

Нэр Батлагдсан огноо, тушаал Үзэх
1 ДИС-ийн сургалтын журам 2021.01.19 ЭЗ-ийн тогтоол №06 Үзэх
2 Цахим сургалтын журам 2021.01.07 ЭЗ-ийн тогтоол №01 Үзэх
3 Богино хугацаат болон захиалгат сургалтын журам 2021.01.07 ЭЗ-ийн тогтоол №04 Үзэх
4 Оюутан элсүүлэх журам 2020.06.19 ЭЗ-ийн тогтоол №03 Үзэх
5 Хөтөлбөрийн хорооны журам 2015.12.16 Хөтөлбөрийн ерөнхий хорооны тогтоол №01 Үзэх
6 Номын сангийн дүрэм 2007.04 сар Захирлын 31 тоот тушаал Үзэх
7 Оюутны дотуур байрны журам 2018.09.13 Захирлын А/67-р тушаал Үзэх
8 Магистрын судалгааны ажлын тэтгэлэг олгох журам 2021.01.07 ЭЗ-ийн тогтоол №02 Үзэх