Багш, биеийн тамирын боловсрол

Хөтөлбөрийн индекс: 011410

Суралцах хугацаа: 4 жил

Элсэлтийн ерөнхий шалгалт: Монгол хэл - 400, Ур чадвар - 400

Хөтөлбөрөөр олгох ур чадвар:

  • Шинжлэх ухааны мэдлэг чадвар, дадал эзэмшсэн, бие хүнийг хөгжүүлэх, төлөвшүүлэх,спортын менежментийн ур чадвар, арга зүйд суралцсан багш, судлаач, арга зүйч, менежер байна
  • Өөрийн эзэмшсэн мэрэгжлийн чиглэлээр шинийг эрэлхийлэх, асуудал шийдвэрлэх чадвартай болсон байна /Асуудлыг тодорхойлж, шинэ санаа гаргах, боломжит хувилбарыг сонгох . г.м/
  • Асуудлыг шинжлэн судалж шийдэл гаргах чадварыг бүрдүүлсэн байна. /Таамаглал дэвшүүлэн, харьцуулсан судалгаа, анализ хийж, загварчилах, баримт бичиг боловсруулах г.м /
  • Өөрийн эзэмшсэн мэрэгжлийн чиглэлийн үйл ажиллагааг удирдан зохион байгуулахдаа олон улсын хэмжээнд мөрдөгддөг дүрэм, журамыг мөрдлөг болгон зохион байгуулах чадварыг эзэмшиих.
  • Мэрэгжлийн чиглэлээр суралцаж ажиллахдаа төлөвлөгөөг жил, улирал, сар, өдөр, цагаар төлөвлөх чадвар эзэмшсэн байна. /мэргэжлийн сэтгэлгээгээр хандах, хоорондоо хамааралтай зүйлсийг бүхлээр нь олж харах, , ач холбогдлоор нь ангилан, чухал санаан дээр төвлөрч, харилцан хамаарлыг нь шалгах, харьцуулан сонгох г.м/

Хөтөлбөрөөр төгсөгчийн ажлын байрны чиглэл

  • Биеийн тамирын багш, сургалтын менежер
  • Сургалтын төвд багш, дасгалжуулагч
  • Спортын төвд мэргэжилтэн, судлаач, тамирчин