Магистрын хөтөлбөрийн давуу тал

Магистрын сургалтын хугацаа 1.5 жил байна. ДИС-ийн магистрын хөтөлбөр нь судлаач болон мэргэжлийн магистр гэсэн 2 хэлбэртэй байна.

Судалгааны магистр: сургалтын төлөвлөгөө нийт 30 багц цаг байна.

Судалгааны магистрын хувьд магистрын судалгааны ажил бичнэ.

 • Мэргэжлийн суурь хичээл 9 багц цаг,
 • Мэргэшүүлэх хичээл 11 багц цаг,
 • Сонгон суралцах мэргэшүүлэх хичээл 2 багц цаг,
 • Эрдэм шинжилгээний ажил 3 багц цаг байна.
 • Магистрын судалгааны ажил 5 багц цаг байна.

Мэргэжлийн магистр: сургалтын төлөвлөгөө нийт 32 багц цаг байна.

Мэргэжлийн магистрын хувьд магистрын судалгааны ажил бичихгүй бичил илтгэл бичиж багц цаг биелүүлнэ.

 • Мэргэжлийн суурь хичээл 9 багц цаг,
 • Мэргэшүүлэх хичээл 11 багц цаг,
 • Сонгон суралцах мэргэшүүлэх хичээл 7 багц цаг,
 • Эрдэм шинжилгээний ажил 3 багц цаг,
 • Бичил илтгэл 2 багц цаг байна.

Элсэгч өмнө эзэмшсэнээс өөр чиглэлээр магистр, докторын хөтөлбөрт хамрагдах бол сургалтын агуулгын залгамж чанарыг хангахад шаардагдах хичээлийн зөрүүг нөхөж үзнэ. Хөтөлбөрийн нийт багц цаг 15 хүртэл байх бөгөөд тухайн шинжлэх ухааны бакалаврын түвшний мэргэжлийн суурь хичээлүүдээс бүрдэнэ.
     Магистрын хөтөлбөрт суралцагчийн хувьд улиралд дунджаар 10 багц цагийн хичээл судлах нь зохимжтой бөгөөд судлавал зохих багц цагийн дээд хэмжээ 12 байна.
Магистрын ажил нь профессор багшийн удирдлаган дор магистрант тухайн салбарт тулгамдаж буй асуудлыг сонгож, шинжлэх ухааны арга зүйг ашиглан өгөгдөл цуглуулах, боловсруулах, шинжилгээ хийх ур чадвар эзэмшсэн болохоо нотлон харуулсан судалгааны ажил хийж, магистрын ажлыг хамгаалуулах комисст хамгаалах судалгааны ажил юм. 

Хөтөлбөрийн давуу тал:

 1. Дорнод Их сургуулийн Эрдмийн зөвлөлийн магистрын судалгааны ажлын тэтгэлэг
 2. Аймаг сумын Засаг дарга, нутгийн зөвлөлийн нэрэмжит магистрын судалгааны ажлын тэтгэлэг (орон нутагт тулгамдсан асуудлыг судлан тогтоож, шийдвэрлэхэд хувь нэмэр оруулах)
 3. Магистрын судалгааны ажлыг үндэсний хэмжээний сэтгүүл, бүтээлд хэвлүүлж, олны хүртээл болгох
 4. ЕБС-ийн багш нарын “сурган хүмүүжүүлэх уншлага”, илтгэлийн уралдаан / магистрантууд судалгааны удирдагчийн удирдлага дор бэлтгэж оролцох/
 5. Оюутны хөгжлийн зээлд хөтөлбөр харгалзахгүй хамрагдах /3.2 дээш голч дүнтэй суралцагч/